• Drucken

Bibliographical reference

AuthorBaskova IP, Zavalova LL, Basanova AV, Moshkovskyi SA & Zgoda VG
TitleProtein profiling of the medicinal leech salivary gland secretion by proteomic analytical methods
Year2004
Magazine/PublisherBiochemistry (Moscow). 2004; 69 (7): 770-775
KeywordSaliva
L/AL
Comment
© 2021 Hirudoshop - Biebertaler Leech Breeding Farm. All Rights Reserved.